Select country/language:

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht | BMA Nieuwsbrief september 2008

UMC Utrecht maakt strategische keuze voor Mosos
Onlangs plaatste de afdeling Verloskunde van het UMC Utrecht een grote order bij BMA voor uitbreiding van het Mosos-systeem. Naast onder meer site-licenties voor Mosos <CTG>, <O>, <U> en <P> omvat de opdracht tevens de levering van de Rapportagekoppeling met Patbrief (een rapportagesysteem van I-Soft) en geheel nieuw te ontwikkelen aanvullende functionaliteiten ten behoeve van het eerstelijns Universitair Verloskundig Centrum (UVC), waaronder de mogelijkheid tot declaratie van de verrichtingen. Het is een ingewikkeld proces, en dat vraagt om een projectgroep waarin vertegenwoordigers van UMC Utrecht, UVC en BMA samen kijken naar de beste oplossingen.

E-ondersteuning voor beter medisch handelen
De projectgroep wordt geleid door chef de clinique dr. Martijn Heringa, en dat is niet voor niets. Zijn proefschrift Computer-ondersteunde screening in de prenatale zorg (1998) verraadt immers al een meer dan gemiddelde belangstelling voor de rol van informatiesystemen in de obstetrie. Heringa: ‘Bij dat onderzoek ging het om een systeem voor de sturing en controle van de routine prenatale screening in de zwangerschap. Dat is lagekansgeneeskunde, waarbij je alles wat bewezen nuttig is zo zorgvuldig mogelijk moet doen om meer goed dan kwaad te doen. Mijn vraag was: is het mogelijk om mensen bij dergelijk medisch handelen met een computersysteem te ondersteunen? Natuurlijk hebben wij veel routinezorg, maar er zijn ook tal van factoren die ons afleiden bij het geven van de beste zorg, zoals bleek in de praktijk. Je kunt een systeem als bijvoorbeeld Mosos goed gebruiken om de consistentie in je handelen te verbeteren. Sterker nog, wij denken dat Mosos in dit opzicht nog geweldige mogelijkheden kan bieden.’ Heringa is altijd bezig gebleven met de geautomatiseerde informatievoorziening ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in de obstetrie, en dat past weer naadloos in de ambities van het UMC Utrecht.

Op weg naar een nieuw geboortecentrum
De zorgeenheid Verloskunde van het UMC Utrecht bestaat uit verschillende onderdelen: de polikliniek Verloskunde en Prenatale Diagnostiek, de verpleegunit Zwangeren voor vrouwen met zwangerschapscomplicaties (onder meer Obstetrische High Care), het Verloscentrum, de verpleegunit Kraam en het UVC, een centrum voor de eerstelijnszorg, alle in het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis. Het UVC is een zelfstandig functionerend centrum dat nauw met de afdeling Verloskunde samenwerkt en ook enkele buitenlocaties heeft. De verschillende onderdelen zullen op termijn worden geïntegreerd in een nieuw geboortecentrum. Dat vraagt onder meer om de beste elektronische ondersteuning die er te krijgen is. Martijn Heringa: ‘In een zorgmarkt waarin de kwaliteit voor de klant je handelsmerk moet zijn, zullen zorgketens in de perinatologie ontstaan die zich ten opzichte van elkaar gaan profileren, bijvoorbeeld door innovatie. Die ketens zullen zich concentreren in grotere centra, vanwege de betere verhouding dag-nachtwerkkwaliteit (24/7), goede service en betaalbaarheid. In de ketens zullen verschillende business units – zoals het UVC – gaan samenwerken. Traditioneel schuift een zwangere patiënt in het uiterste geval door het hele echelon van de 1e, 2e en 3e lijn heen. Maar je kunt passende zorg ook naar de patiënt brengen, inclusief de zorg door de verloskundige en eventueel tweedelijnszorg, die maar een deel van de totale zorg uitmaakt. We zullen ook andere verloskundige praktijken uitnodigen deel te nemen aan deze keten. Dit betekent wel dat we informatie tussen de 1e, 2e en 3e lijn moeten kunnen delen en overdragen. Wij denken dat dit in Mosos gaat lukken.’

Keus voor Mosos niet toevallig
Het UMC Utrecht maakt al heel lang gebruik van Mosos <CTG> en stond zelfs mede aan de wieg van Mosos <U>. Enkele jaren geleden heeft UMC Utrecht Verloskunde een brede marktoriëntatie uitgevoerd op basis van de eigen behoefte en de cultuur van de afdeling. Martijn Heringa: ‘We wilden niet zélf ICT ontwikkelen, maar nadrukkelijk wel weer een proeftuin zijn. Onze visie was dat als andere universitaire centra met Mosos uit de voeten kunnen, wij dat dus ook moeten kunnen. Het is natuurlijk wel zo dat er altijd een couleur locale bestaat en dat uit zich in specifieke implementatieproblemen en -oplossingen.’ En waarom dan voor Mosos gekozen? ‘Op dit moment heeft het in bepaalde onderdelen nog veel van een registratiesysteem en ik zie dat er op dit vlak nog verbeteringen mogelijk zijn. Er zit erg veel specifieke deskundigheid en ervaring in verwerkt. Een EPD is uiteindelijk een dossier dat de workflow ondersteunt en helpt bij het verbeteren van de zorg. Daar werken we samen met BMA naar toe. Het UMC Utrecht heeft er alle vertrouwen in dat Mosos het nieuwe geboortecentrum optimaal kan ondersteunen. Dat vraagt onder meer om een door BMA te ontwikkelen financieel-administratieve module voor de 1e lijn. Ook zullen we goede oplossingen moeten vinden voor wie toegang heeft tot welke gegevens. Je kunt geen dossiers gaan delen van cliënten/patiënten die niet onder je zorg berusten. Het UMC Utrecht heeft daarnaast een overleg opgezet van Mosos-gebruikers uit de 3e lijn. Dat was er tot nu toe nog niet. Hier kunnen we ervaringen uitwisselen en als gebruikers samen nadenken over de prioriteiten en vragen die we hebben aan BMA. Dat zijn soms echt pittige gesprekken.’ Pittig of niet, Martijn Heringa verliest nooit het grotere doel uit het oog, namelijk dat optimale elektronische ondersteuning geen doel is maar een middel om de zorg beter en het werk aantrekkelijker te maken.

Interested in our solutions?

Please fill in the form and we will contact you within 2 days
Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks